Ergotherapie

Chronische pijnklachten kunnen het functioneren van een persoon

ingrijpend veranderen. Mensen zijn niet meer in staat om activiteiten

uit te voeren die voorheen als vanzelfsprekend werden beschouwd.

Vaak kost het allemaal meer tijd dan voordien. Het vervullen van 

sociaal maatschappelijke rollen zoals bv. de rol van werknemer kan

belemmerd worden of zelfs zoveel energie vergen dat er een on-

evenwicht ontstaat tussen werk enerzijds en het gezinsleven en vrije

tijdsbesteding anderzijds.

 

Als ergotherapeut richt ik mij op alle activiteiten van het dagelijks

leven, dit met nadruk op het huidige “handelen en functioneren”

van de patiënt. Zo heb ik niet alleen aandacht voor het dagelijks

functioneren van de persoon in kwestie (lichamelijke en geestelijk),

maar ook voor zijn plaats in de samenleving.

 

Ik ben van mening dat een ergotherapeut niet naar de belemmeringen van de patiënt dient te kijken, maar vooral naar zijn mogelijkheden. Wat lukt er voor deze persoon nog wel? Hoe kan hij of zij het lichamelijk en geestelijk functioneren verbeteren? Zijn er mogelijkheden om zich verder te ontplooien en zo zelfstandiger te worden?

 

Via een eerste intakegesprek breng ik in kaart waar ondersteuning, begeleiding of gericht advies nodig is. Zo kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan optimale leef-, woon- en werkomstandigheden. Via individuele sessies en/of groepsbegeleiding (dit kan gaan van activiteitenmanagement, arbeidspostaanpassing, ergonomie en/of re-activatie) speel ik in op de noden van de patiënt met als doel te kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven.

 

Verder ben ik ook nauw betrokken bij de screening van patiënten die kandidaat zijn voor neuromodulatie alsook bij post-operatieve begeleiding van patiënten.

 

Louise Janssens

Ergotherapeute Algolier

 
 

Kinesitherapie

Als kinesitherapeute in Algolier evalueer ik de fysieke activiteiten van de chronische pijnpatiënt. Naast een pijnanamnese en een kinesitherapeutisch functieonderzoek besteed ikaandacht aanbeweging, stress en lichamelijke spanning.

 

‘Hoe gaat de patiënt om met de pijn in functie van zijn beweging ?’   ‘Is er een afname van beweging, is er angst om te bewegen of is er sprake van overactiviteit?’ ‘Is er een evenwicht tussen inspanning enontspanning/herstel?’ ‘Hoe is het  slaappatroon?', …

 

Uit het gesprek kan blijken of de patiënt nood heeft aan een kinesitherapeutische behandeling, reactivatie of relaxatie, al dan niet gecombineerd met slaapeducatie. 

 

In de module ‘reactivatie’ leert de patiënt bewegen volgens zijn eigen fysieke mogelijkheden. Pijnreductie staat niet centraal, wel opnieuw bewegenondanks de pijn. Er wordt  gebruik gemaakt van gedoseerde aerobe trainingsprogramma’s waardoor de conditie zalverbeteren en de belastbaarheid van het lichaam zal toenemen.

 

 

Technieken uit de relaxatie en oefeningen uit mindfulness kunnen rust brengen en helpen bij het leren leven met beperkingen die langdurige pijn met zich kan meebrengen. 

 

Suzanne Beyers

Kinesitherapeute Algolier

 
 
Pijnpsychologie

 

Bij een gesprek met de psycholoog hebben patiënten vaak gemengde gevoelens.

Gedachten zoals ‘Ze nemen mij en mijn pijnklachten niet serieus’ of ‘Ze vinden

geen oorzaak’ zorgen voor frustratie, onbegrip en soms zelfs kwaadheid.

 

Pijn heeft evenwel een impact op veel aspecten van het leven. Door chronische

pijn kunnen mensen een stuk van zichzelf verliezen. Dit verlies kan een rouwreactie

teweegbrengen. Gevoelens zoals kwaadheid, angst, onzekerheid en verdriet

spelen allemaal mee. Begeleiding bij het omgaan met veranderingen die pijn

met zich meebrengt, helpt patiënten een nieuw evenwicht te vinden. 

Tenslotte kunnen patiënten hulp gebruiken bij het aanvaarden en het leren om-

gaan met de chroniciteit van hun pijn. Samen zoeken we naar een waardevolle

invulling ondanks pijn. 

 

Valentine Fuchs

Pijnpsychologe Algolier

Sociale verpleegkunde

Chronische pijn heeft nagenoeg altijd een impact op het sociale en professionele leven.

 

Werkonderbrekingen, arbeidsongeschiktheid, medische kosten en een veranderende financiële situatie leiden tot zorgen en onzekerheid. 

Begeleiding bij herscholing, zoeken naar aangepast werk en verzorgen van de communicatie met de adviserend geneesheer of arbeidsdokter zijn belangrijke taken van de sociaal verpleegkundige van de pijnkliniek.

Uiteraard moet ook aandacht besteed worden aan sociale contacten. Deze zijn meestal verminderd, bemoeilijkt of soms zelfs volledig weggevallen. Starten van vrijwilligerswerk en/of hernemen van groepsactiviteiten kan een belangrijke stap zijn richting een nieuw evenwicht.

Ingrid Vets

Sociaal verpleegkundige Algolier

© 2023 by Ray Klien. Proudly created with Wix.com

© Algolier 2017

Algolier

  • Black Facebook Icon